VESTEGNENS HARMONIKA KLUB

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Vestegnens Harmonika Klub. Dens hjemsted er på formandens adresse.

§ 2. Formål

Klubbens formål er at udbrede interessen for musik, især harmonikamusik.
Dette formål søges fremmet blandt andet ved at klubben:

§ 3. Medlemskab

Alle der interesserer sig for harmonikamusik kan blive medlem af Vestegnens Harmonika Klub. Medlemskab opnås efter at kontingentet er indbetalt. Udmeldelse skal ske skriftligt.. Ved udtrædelse af foreningen refunderes det betalte kontingent ikke.

§ 4. Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves en gang årligt med forfaldsdato den 1. januar. Betales kontingentet ikke til tiden, udsendes en påmindelse. Betales kontingentet stadig ikke indenfor den varslede tidsfrist, kan medlemmet slettes uden yderligere varsel.

§ 5. Ledelse

Klubbens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, på den måde at formanden vælges af generalforsamlingen, mens resten af bestyrelsen konstituerer sig selv. Kasserer- og sekretærjobbet kan ikke udføres af samme person. Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. To suppleanter, som afgår på skift, vælges for 2 år ad gangen og to revisorer, som også afgår på skift, vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan i alle tilfælde finde sted.

§ 6. Regnskab og revision

Kassereren modtager alle klubbens indtægter og udbetaler de af bestyrelsen anviste regninger.
Kassereren fører en kassebog samt en fortegnelse over klubbens ejendele. Kassereren sørger for at klubbens midler anbringes i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning.
Ved udløbet af hvert regnskabsår, der løber fra 1. januar til 31. december, opstiller kassereren årsregnskabet, indeholdende drift og status, hvorefter dette forelægges bestyrelsen til godkendelse. Regnskabet skal herefter, inden udgangen af februar måned, revideres af klubbens 2 revisorer. Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Stemmeret til generalforsamlingen opnås en måned efter kontingentet er betalt. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog maks. 2 per fremmødt medlem. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i marts / april måned. Harmonikavisen annoncerer datoen for den ordinære generalforsamling senest 4 uger før afholdelsen med angivelse af dagsorden. Eventuelle forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Senest 14 dage før udsendes indkaldelsen til den ordinære generalforsamling sammen med evt. forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Dagsorden skal indeholde:

Sekretæren fører protokol over generalforsamlingen som underskrives af ordstyrer og sekretær.

§ 8. Hæftelse.

Foreningen hæfter alene med sin formue.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det, eller hvis mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt stiller krav herom, med angivelse af de emner der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter at bestyrelsen har modtaget skriftligt krav herom. Indkaldelse skal som ved en ordinær generalforsamling ske skriftligt til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden (dog kan indkaldelsen ske med kun 14 dages varsel). På en ekstraordinær general forsamling kan kun behandles de forslag, der har foranlediget dens indkaldelse, og som fremgår af indkaldelsen.

§ 10. Bestyrelsen

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, dog således at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 4 gange per år. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, eller overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver indenfor klubbens aktiviteter.
Sekretæren fører en protokol med referater af klubbens bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Protokollen indeholder desuden alle skrivelser i forbindelse med klubbens aktiviteter. Sekretæren fører desuden klubbens medlemskartotek og kassereren fører medlemslisterne.

§ 11. Vedtægtsændringer

Til ændring af disse vedtægter kræves at mindst 1/3 af klubbens medlemmer er mødt op på generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for pågældende vedtægtsændring

§12. Opløsning

Klubben opløses, når mindst 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Eventuel formue tilfalder et lignende almennyttigt formål. Den opløsende generalforsamling bestemmer til hvilke formål klubbens midler skal anvendes.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. november 2001.

Tilbage til Toppen